Trafik och miljö

I och med att vi får mer och mer fordon samt att varor transporteras långa sträckor då det både exporteras och importeras allt mer så påverkar detta givetvis också vår miljö. 

Det vanligaste effekterna är då förstås de utsläpp av avgaser och de luftföroreningar som uppstår samt det trafikbuller som medföljer de större och mer trafikerade vägar vi har i landet. Dessa skapar ju också olika barriärer då de skärmar av och förhindrar att både människor, djur och växter att kan förflytta sig emellan de olika områden som annars varit öppna.

Utsläppen påverkar miljön och kväveoxider bildar marknära ozon tillsammans med kolväten. Detta har i sin tur en väldigt negativ effekt på växtligheten och vissa material bryts ned snabbare. Klimatet förändras genom alla de fordon, fartyg och arbetsmaskiner som är beroende av fossila drivmedel. Det buller som uppstår orsakar för höga ljudnivåer även inomhus på vissa platser och måste åtgärdas genom att byta fönster, sätta upp bullerplank eller bygga tunnlar och dra om trafiken.

Vi kan alla ta vårt ansvar och försöka bidra till en bättre miljö genom att handla lokalt, samåka och ta cykeln när vi kan. Även om miljön ligger i fokus inom många områden så finns det fortfarande väldigt mycket vi kan förändra och förbättra. En kan inte göra allt men alla kan vi göra något.